Apakah teori kewangan Islam mampu diamal? | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 31 October 2023

APAKAH TEORI KEWANGAN ISLAM MAMPU DIAMAL?

 

 

PENULIS ingin berkongsi sedikit ilmu yang dipetik dari Persidangan Antarabangsa Kewangan Islam yang diadakan di Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur pada 27 hingga 29 Oktober 2023.

 

Secara teori kewangan Islam ialah sistem perkhidmatan dan produk kewangan yang mematuhi prinsip dan peraturan undang-undang Islam. Ia diasaskan pada prinsip etika dan moral Islam dan berusaha untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dengan cara yang selaras dengan prinsip ini. Dalam kewangan Islam, mendapatkan atau membayar faedah adalah dilarang sama sekali.

 

Sebaliknya, institusi kewangan Islam menggunakan pelbagai mekanisme alternatif untuk menjana pulangan pelaburan, seperti perkongsian untung rugi, pembiayaan berasaskan perdagangan dan perkhidmatan berasaskan fi.

 

Kewangan Islam kongsi risiko dan pembiayaan bersandar kepada aset. Ini bermakna kedua-dua pihak yang terlibat dalam transaksi kewangan harus berkongsi risiko dan ganjaran seperti kontrak perkongsian seperti Mudarabah dan Musharakah, keuntungan dan kerugian dikongsi antara pelabur dan usahawan. Urus niaga kewangan harus disokong oleh aset atau perkhidmatan ketara. Ini memastikan bahawa wang tidak dicipta begitu sahaja dan pelaburan terikat dengan aktiviti ekonomi sebenar.

 

Kewangan Islam menggalakkan tingkah laku beretika dan moral dalam urusan kewangan. Di mana zakat, satu bentuk sedekah yang wajib, adalah salah satu cara untuk mencapainya. Institusi kewangan Islam sering mempunyai mekanisme untuk mengagihkan semula kekayaan dan menyokong tujuan amal.

 

Sukuk (Bon Islam) adalah instrumen kewangan Islam yang mewakili pemilikan dalam aset atau perkhidmatan ketara. Dan takaful pula adalah berdasarkan prinsip kerjasama dan perkongsian risiko bersama.

 

Peranan penasihat Syariah dalam pematuhan Syariah adalah untuk memastikan pematuhan produk kewangan dan transaksi dengan undang-undang Islam serta memberi bimbingan dan penyeliaan untuk memastikan aktiviti kewangan mengikut prinsip Syariah.


 

Iktisad
Norfadelizan Abdul Rahman dari Sekretariat Majlis Kepimpinan MIFC


 

Namun, dari sudut amalan kewangan Islam merangkumi pelbagai instrumen dan kaedah kewangan yang mematuhi prinsip Syariah yang dihasilkan untuk memastikan transaksi kewangan mematuhi etika dan larangan Islam.

 

Dalam kontrak Mudarabah, satu pihak menyediakan modal (pelabur atau "rab-ul-maal"), manakala pihak lain (usahawan atau "mudarib") menyediakan tenaga kerja dan kepakaran. Keuntungan yang dijana daripada pelaburan dikongsi antara kedua-dua pihak mengikut nisbah yang telah dipersetujui, tetapi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pelabur.

 

Musharakah pula adalah satu lagi bentuk kontrak perkongsian di mana kedua-dua pihak dalam perjanjian Musharakah berkongsi modal, pengurusan dan risiko. Untung dan rugi diagihkan mengikut nisbah modal yang disumbangkan oleh setiap rakan kongsi. Musharakah sering digunakan dalam usaha sama dan pembiayaan projek.

 

Ijarah adalah satu bentuk pajakan Islam atau sewaan secara Islam. Ia juga berkait rapat dengan konsep sewa beli. Murabahah pula adalah jualan dengan harga tambah di mana pelanggan meminta institusi kewangan untuk membeli aset bagi pihak mereka, dan kemudian institusi itu menjual aset tersebut kepada mereka tetapi pada harga yang lebih tinggi, yang termasuk margin keuntungan. Pelanggan membayar aset secara ansuran.

 

Sukuk, sering dirujuk sebagai bon Islam, ialah instrumen kewangan yang mewakili pemilikan dalam aset atau projek asas. Manakala, takaful berdasarkan prinsip kerjasama dan tanggungjawab bersama. Wakaf adalah satu bentuk wakaf atau amanah kebajikan.

 

Dalam kewangan Islam, aset wakaf dikhususkan untuk tujuan kebajikan dan kemasyarakatan, dan pendapatan yang dijana daripada aset ini digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ia merupakan aspek penting dalam kewangan sosial dalam dunia Islam.

 

Zakat pula adalah amalan asas dalam kewangan Islam. Ia adalah satu bentuk sedekah di mana orang Islam yang lebih kaya dikehendaki memberikan sebahagian daripada harta mereka (biasanya 2.5%) untuk menyokong mereka yang kurang bernasib baik dan amal. Zakat memainkan peranan penting dalam pengagihan semula kekayaan dan keadilan sosial.

 

Menurut Presiden ARIF, perbezaan antara teori kewangan Islam dan amalannya memberikan beberapa pengajaran dan pandangan yang berharga untuk industri seperti sudut fleksibiliti dan kebolehsuaian. Ia menunjukkan bahawa prinsip kewangan Islam boleh disesuaikan dengan pelbagai konteks kawal selia, ekonomi dan budaya, yang penting untuk pertumbuhan dan pengembangannya.


 

Iktisad
Dato’ Mohd Redza Shah – Presiden Persatuan Senior Kewangan Islam (ARIF)

 

Kehadiran dan kekuatan rangka kerja kawal selia memainkan peranan penting dalam membentuk amalan kewangan Islam. Persekitaran kawal selia yang jelas dan teguh boleh membantu menyeragamkan amalan, memberikan kejelasan dan memastikan pematuhan terhadap prinsip Syariah.

 

Perbezaan dalam tafsiran prinsip dan amalan Syariah boleh membawa kepada percanggahan dalam industri. Terdapat keperluan untuk penyelarasan dan penyeragaman yang lebih besar untuk memastikan ketekalan dan kebolehramalan dalam penggunaan prinsip kewangan Islam.

 

Tahap permintaan untuk produk dan perkhidmatan kewangan Islam berbeza-beza di seluruh wilayah dan pasaran yang berbeza. Adalah penting untuk memahami dinamik pasaran tempatan dan pilihan pengguna untuk menyesuaikan produk dengan berkesan.

 

Yang paling utama adalah keperluan untuk fokus kepada pendidikan dan kesedaran berterusan di kalangan pengguna, profesional kewangan dan pengawal selia tentang prinsip dan amalan kewangan Islam. Ini boleh membantu merapatkan jurang antara teori dan amalan.

 

Perbezaan antara teori dan amalan menekankan komitmen berterusan kewangan Islam terhadap kewangan yang beretika dan bertanggungjawab. Ini berfungsi sebagai peringatan fokus industri untuk mengelakkan amalan eksploitatif dan menggalakkan keadilan sosial dan ekonomi.

 

Memandangkan kewangan Islam berintegrasi dengan sistem kewangan global, ia menghadapi cabaran untuk mengimbangi prinsipnya dengan piawaian dan amalan antarabangsa. Ini menyerlahkan kepentingan kerjasama rentas sempadan dan usaha penyeragaman.

 

Kerjasama dalam kalangan sarjana Syariah, institusi kewangan, pengawal selia dan pihak berkepentingan lain adalah penting untuk merapatkan jurang antara teori dan amalan. Pihak-pihak ini mesti bekerjasama untuk menangani perbezaan dan memastikan pematuhan kepada prinsip kewangan Islam.

 

Perbezaan antara teori dan amalan menekankan keperluan untuk penambahbaikan dan penghalusan berterusan dalam industri kewangan Islam. Industri mesti terus berkembang untuk menyelaraskan amalan dengan lebih baik dengan prinsip asas teori kewangan Islam.

 

 

Iktisad
Tan Sri Hanafiah bersama Prof. Dr Faisal Malik

 


Turut berkongsi mutiara ilmu adalah Tan Sri Hanafiah Hussain, Pengerusi pertama Tabung Haji yang berpesan agar seluruh para pejuang kewangan Islam dapat mengutamakan solat awal untuk terus berjaya dalam kehidupan.

 

Ringkasnya, penulis merasakan bahawa pengajaran di atas menyediakan peta jalan untuk mempertingkatkan penjajaran antara teori dan amalan serta menggalakkan pertumbuhan dan kemampanan kewangan Islam.   - DagangNews.com

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

 

 

 

Portfolio Tags