Fungsi penting jabatan semakan, pematuhan, audit dan risiko dalam perbankan | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 12 September 2023

FUNGSI PENTING JABATAN SEMAKAN, PEMATUHAN, AUDIT DAN RISIKO DALAM PERBANKAN

 

 

 

PENULIS berbicara topik Operasi Perbankan Islam dengan para pelajar di Universiti Kuala Lumpur Selasa minggu lepas dan menyentuh sedikit tentang jabatan-jabatan penting di bank seperti jabatan-jabatan semakan, pematuhan, audit dan risiko.

 

Dalam industri perbankan, jabatan-jabatan ini mempunyai fungsi yang berbeza, masing-masing mempunyai tanggungjawab khusus.

 

Jabatan Semakan

Jabatan Semakan memberi tumpuan terutamanya kepada menilai kelayakan kredit pelanggan bank dan memantau portfolio pembiayaan bank.

 

Fungsinya termasuk menganalisis kredit seperti menilai kelayakan kredit pelanggan bank dan perniagaan yang memohon pembiayaan. Ini melibatkan menyemak penyata kewangan, laporan kredit dan maklumat lain yang berkaitan.

 

Jabatan ini juga menyemak segala dokumen yang berkaitan dengan transaksi-transaksi antar bank dan para pelanggan bank serta memantau portfolio pembiayaan yang sedia ada di bank secara berterusan untuk mengenal pasti isu yang berpotensi, seperti keingkaran, tunggakan atau kualiti kredit yang semakin merosot.


 

Iktisad

 


Jabatan Pematuhan

Jabatan Pematuhan bertanggungjawab untuk memastikan bank mematuhi semua tadbir urus, peraturan dan piawaian industri yang berkenaan.

 

Fungsinya termasuk memastikan pematuhan bank terhadap peraturan persekutuan, negeri dan antarabangsa, termasuk tadbir urus Syariah, prosedur-prosedur perlaksanaan yang diluluskan oleh Jawatankuasa Syariah bank, termasuk anti pengubahan wang haram (AMLA), mengenali pelanggan anda (KYC) dan undang-undang perlindungan pengguna.

 

Jabatan ini juga membangun dan melaksanakan dasar, prosedur dan kawalan pematuhan untuk mencegah pelanggaran dan mengurangkan risiko kawal selia. Satu daripada usaha ialah dengan mengadakan latihan serta memberi bimbingan kepada pekerja bank mengenai perkara pematuhan dan perubahan dalam peraturan.

 

Selain itu, menyediakan dan menyerahkan laporan yang diperlukan kepada pihak atasan bank juga adalah tugas jabatan ini.

 

Jabatan Audit

Jabatan Audit memberi tumpuan kepada menilai dan menambah baik sistem kawalan dalaman, pengurusan risiko dan kecekapan operasi bank. Mereka akan menjalankan audit dalaman untuk menilai kawalan, dasar dan prosedur kewangan dan operasi bank.

 

Jabatan ini juga akan mengenal pasti, menilai dan mengurangkan pelbagai jenis risiko, termasuk risiko operasi, risiko kredit dan risiko pasaran.

 

Selain dari itu, jabatan ini akan memantau dan menilai kualiti operasi dan perkhidmatan perbankan untuk memastikan ia memenuhi piawaian industri dan jangkaan pelanggan serta menyiasat aktiviti yang mencurigakan, urus niaga dan penipuan dalaman untuk mengesan dan mencegah tingkah laku penipuan.


 

Iktisad

 


Jabatan Audit akan menyimpan dengan baik setiap rekod secara komprehensif ke atas sebarang penemuan audit, penilaian risiko dan penilaian kawalan. Mereka juga akan memberikan cadangan atau syor kepada pihak pengurusan tentang cara menambah baik kawalan dalaman, mengurangkan risiko dan meningkatkan kecekapan operasi.

 

Jabatan Risiko

Jabatan risiko dalam industri perbankan bertanggungjawab untuk mengenal pasti, menilai, mengurus dan mengurangkan pelbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank dalam operasi mereka.

 

Risiko ini boleh termasuk risiko kredit, risiko pasaran, risiko operasi, risiko kecairan dan banyak lagi. Fungsi Jabatan Risiko adalah penting untuk memastikan kestabilan kewangan bank dan pematuhan terhadap keperluan kawal selia.

 

Antara fungsi utama Jabatan Risiko dalam industri perbankan ialah mengenal pasti dan menilai pelbagai risiko yang berkaitan dengan aktiviti, produk dan perkhidmatan bank.

 

Mengukur potensi kesan risiko terhadap kesihatan kewangan dan reputasi bank dan membangunkan model dan metodologi pengukuran risiko untuk menilai magnitud risiko juga penting. Biasanya jabatan akan menggunakan analisis statistik dan data sejarah untuk menganggarkan kebarangkalian kejadian buruk.

 

Pengurusan Risiko Kredit adalah juga dimainkan oleh mereka di mana mereka akan menilai kelayakan kredit pelanggan bank dan rakan niaga dan mewujudkan had kredit, sistem penarafan risiko, dan rizab kerugian pembiayaan.

 

Mereka memantau prestasi pembiayaan dan mengurus aset tidak berbayar serta menilai pendedahan kepada turun naik pasaran, termasuk risiko kadar faedah, risiko pertukaran asing dan risiko harga pasaran. Ini dilaksana kerana demi untuk membangunkan strategi lindung nilai untuk mengurangkan risiko pasaran.

 

Selain dari itu, jabatan ini akan mengenal pasti dan menangani risiko operasi yang berkaitan dengan proses dalaman, sistem dan kesilapan manusia serta melaksanakan kawalan dan prosedur untuk meminimumkan kegagalan operasi.


 

Iktisad

 


Mereka perlu memastikan bank mempunyai kecairan yang mencukupi untuk memenuhi kewajipannya dan menahan keadaan ekonomi yang buruk serta membangunkan pelan pembiayaan luar jangka dan kedudukan kecairan ujian tekanan.

 

Yang paling penting adalah pematuhan kepada setiap peraturan dan tadbir urus. Jabatan ini akan memastikan pematuhan bank terhadap keperluan kawal selia yang berkaitan dengan pengurusan risiko, termasuk keperluan Basel III serta menyediakan dan mengemukakan laporan kawal selia berkaitan risiko.

 

Di samping itu mereka akan mengemas kini dasar dan prosedur pengurusan risiko untuk mencerminkan perubahan dalam persekitaran perbankan dan keperluan kawal selia dan menyampaikan dasar ini kepada kakitangan bank yang berkaitan.

 

Penulis merasakan penggalakan budaya sedar risiko yang berterusan dalam bank amat penting. Ia dapat dilaksana dengan menyediakan pendidikan dan latihan risiko kepada pekerja bank secara konsisten.

 

Ringkasnya, Jabatan Semakan memberi tumpuan kepada analisis kredit dan pengurusan portfolio pembiayaan, Jabatan Pematuhan memastikan pematuhan peraturan, dan Jabatan Audit menilai kawalan dalaman.

 

Jabatan Risiko pula adalah penting untuk mengekalkan kestabilan kewangan bank dan melindunginya daripada kerugian yang tidak dijangka. Ia memastikan bank beroperasi dalam toleransi risikonya dan mematuhi keperluan kawal selia, akhirnya menyumbang kepada kejayaan dan daya tahan jangka panjang institusi.

 

Jabatan-jabatan ini bekerjasama untuk melindungi aset bank, mengekalkan pematuhan, dan memastikan integriti dan kestabilan keseluruhan institusi. - DagangNews.com

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

parafrasa

 

Portfolio Tags