Inovasi mampu angkat darjat konsep kelestarian Kewangan Islam | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 21 November 2023

INOVASI MAMPU ANGKAT DARJAT KONSEP KELESTARIAN KEWANGAN ISLAM

 

 

DALAM persidangan Forum Sarjana Syariah Antarabangsa (ISSF) yang diadakan pada minggu lepas, penulis telah mendengar cadangan dari cendikiawan antarabangsa berkaitan konsep kelestarian yang berkait dengan Maqasid al-Syariah.

 

Kita maklum salah satu objektif utama Syariah ialah memelihara nyawa manusia maka kemampanan, dengan tumpuannya pada pemuliharaan alam sekitar dan pengurusan sumber yang bertanggungjawab adalah sejajar dengan matlamat untuk memastikan kesejahteraan dan kesinambungan kehidupan di bumi ciptaan Allah ini.

 

Ajaran Islam menggalakkan penjagaan yang bertanggungjawab oleh khalifah bumi, dan menolak amalan tidak mampan yang merosakkan alam sekitar.

 

Malah kemampanan juga melibatkan pengagihan sumber dan peluang yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang selaras dengan objektif Syariah.


 

iktisad

 


Malah, memastikan kebebasan untuk mengamalkan agama adalah objektif asas Syariah terutamanya di Malaysia yang terdiri dari umat yang berbilang agama dan bangsa. Dalam konteks kelestarian, prinsip ini boleh ditafsirkan sebagai tanggungjawab untuk melindungi susunan alam sebagai manifestasi ciptaan Allah.

 

Amalan ekonomi yang mampan adalah selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam yang menggalakkan perdagangan yang adil, beretika, dan melarang aktiviti yang mengeksploitasi orang lain atau membawa kepada pengayaan yang tidak adil.

 

Untuk jangkamasa panjang kelestarian juga harus memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri, sejajar dengan objektif untuk memastikan kesinambungan dan kesejahteraan hidup generasi akan datang.

 

Ringkasnya, walaupun konsep kemampanan mungkin tidak disebut secara terperinci dalam teks Islam tradisional, prinsip yang terkandung dalam Maqasid al-Shariah menyediakan asas yang kukuh untuk menggalakkan amalan mampan yang sejajar dengan kesejahteraan individu, masyarakat dan alam sekitar.


 

iktisad

 


Pemeliharaan kekayaan merupakan aspek penting dalam kewangan Islam, dan ia boleh dikaitkan dengan konsep kemampanan dari perspektif kewangan.

 

Dalam kewangan Islam, konsep kemampanan tertanam dalam prinsip yang bertujuan untuk memastikan keadilan ekonomi, amalan perniagaan yang beretika, dan penggunaan sumber yang bertanggungjawab.

 

Kewangan Islam melarang keras mengenakan atau membayar faedah (riba). Larangan ini bertujuan untuk menggalakkan keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi individu melalui amalan riba.

 

Dengan mengelakkan riba, kewangan Islam menyumbang kepada amalan ekonomi yang mampan yang mengutamakan keadilan dan urus niaga kewangan yang saksama.

 

Kewangan Islam menggalakkan pelaburan dalam aktiviti dan perniagaan yang dianggap halal (dibolehkan) dan menjauhi yang haram (dilarang).

 

Melabur dalam perniagaan yang selaras dengan prinsip etika dan mampan membantu memelihara kekayaan dengan cara yang konsisten dengan nilai Islam.


 

iktisad

 


Kewangan Islam menggalakkan perkongsian risiko, seperti Mudarabah (perkongsian untung) dan Musharakah (perkongsian), di mana keuntungan dan kerugian dikongsi antara pihak. Ini memupuk rasa tanggungjawab bersama dan menggalakkan amalan kewangan yang berhemat.

 

Mekanisme perkongsian risiko sedemikian menyumbang kepada kestabilan dan kemampanan kewangan dengan meminimumkan kesan negatif ketidaktentuan ekonomi terhadap kekayaan individu.

 

Kewajiban pembayaran zakat membantu mengagihkan semula kekayaan dalam masyarakat, menangani jurang ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial.

 

Selain itu, sedekah sukarela (sedekah) digalakkan. Amalan ini menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan sejajar dengan matlamat pembangunan mampan untuk mengurangkan kemiskinan.


 

iktisad

 


Pengelakan Transaksi Spekulatif (Gharar) membantu mencegah amalan spekulatif yang boleh membawa kepada ketidakstabilan kewangan dan krisis ekonomi. Dengan menggalakkan ketelusan dan mengelakkan spekulasi yang berlebihan, kewangan Islam menyumbang kepada kestabilan dan kemampanan sistem kewangan.

 

Secara ringkasnya, pemeliharaan kekayaan dalam kewangan Islam berkait rapat dengan amalan kewangan mampan yang mengutamakan keadilan ekonomi, pelaburan beretika, perkongsian risiko dan pemberian amal.

 

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber kewangan yang bertanggungjawab dan menyumbang kepada kesejahteraan individu dan masyarakat dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai Islam.

 

Pada penulis tanpa inovasi pembangunan akan terbantut. Inovasi yang penulis maksudkan adalah dalam konteks memelihara kekayaan dalam kewangan melibatkan pembangunan dan pelaksanaan idea, proses dan teknologi baharu yang meningkatkan keberkesanan, kecekapan dan kemampanan amalan kewangan.


 

iktisad

 


Pertembungan teknologi kewangan (FinTech) dan kewangan Islam telah membawa kepada penyelesaian inovatif untuk pemeliharaan kekayaan. Platform digital dan teknologi blockchain boleh digunakan untuk meningkatkan ketelusan dalam urus niaga kewangan, mengurangkan kos, dan menyediakan perkhidmatan kewangan yang lebih cekap dan selamat, sambil mematuhi prinsip Islam.

 

Platform pelaburan yang inovatif muncul dapat bertumpu kepada kemampanan dan etika yang membolehkan para pelabur menyelaraskan matlamat kewangan mereka dengan peluang pelaburan yang bertanggungjawab secara sosial dan mesra alam. Pendekatan ini bukan sahaja memelihara kekayaan tetapi juga menyumbang kepada pembangunan mampan.

 

Kontrak pintar, dikuasakan oleh teknologi blockchain, boleh mengautomasikan dan menguatkuasakan perjanjian kewangan patuh Syariah. Inovasi ini meningkatkan kecekapan urus niaga sambil memastikan pematuhan terhadap prinsip Islam, menyumbang kepada pemeliharaan kekayaan dalam batasan rangka kerja etika dan undang-undang.

 

Dompet digital dan platform pembayaran dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pembayaran zakat dan sedekah amal jariah. Inovasi ini memperkemas proses menunaikan kewajipan agama berkaitan kekayaan di samping memastikan ketelusan dan akauntabiliti dalam pengagihan dana.

 

Platform crowdfunding yang mematuhi prinsip kewangan Islam membolehkan individu melabur dalam atau membiayai projek dengan cara yang patuh Syariah.

 

Inovasi ini menyediakan peluang untuk pemeliharaan kekayaan melalui pelaburan yang pelbagai dalam pelbagai usaha niaga sambil memastikan pematuhan kepada piawaian etika dan kewangan Islam.


 

iktisad

 


Satu daripada harapan kewangan Islam adalah apabila sukuk boleh diterbitkan pada platform blockchain. Inovasi ini meningkatkan ketelusan, mengurangkan risiko penipuan, dan memudahkan pengeluaran dan perdagangan sukuk yang lebih cekap dan kos efektif, menyumbang kepada pemeliharaan kekayaan dalam kewangan Islam.

 

Secara ringkasnya, inovasi dalam kewangan, terutamanya dalam konteks kewangan Islam, memainkan peranan penting dalam pemeliharaan kekayaan.

 

Teknologi seperti rantaian blok, platform digital dan artificial intelligent (kecerdasan buatan) perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencipta penyelesaian kewangan yang lebih cekap, telus dan patuh Syariah, yang akhirnya menyumbang kepada pengurusan kekayaan yang bertanggungjawab dan mampan.- DagangNews.com

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags