Mengukur budaya patuh Syariah dalam Industri Takaful | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 14 November 2023

MENGUKUR BUDAYA PATUH SYARIAH DALAM INDUSTRI TAKAFUL

 

 

TAKAFUL adalah satu bentuk insurans Islam yang beroperasi mengikut prinsip Syariah, undang-undang Islam. Perkataan "takaful" berasal daripada akar bahasa Arab yang bermaksud "menjamin satu sama lain" atau "jaminan bersama."

 

Dalam takaful, para peserta sama-sama mengumpulkan dana untuk menyokong satu sama lain dari segi kewangan sekiranya berlaku kerugian, dan keuntungan dan kerugian dikongsi dalam kalangan peserta.

 

Pada minggu lepas, penulis bersama dengan Prof. Dr Ram Al Jaffri Saad, Dekan Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy (TISSA), UUM telah mengadakan beberapa sesi temuduga bersama pakar takaful untuk mengkaji budaya kepatuhan syariah dalam kalangan syarikat takaful.


 

iktisad
Wan Abdul Rahim Kamil, Pengarah di First International Consulting Group


 

Prinsip pematuhan Syariah dalam takaful termasuklah pengoperasian Takaful atas dasar kerjasama bersama, di mana kontrak sumbangan takaful (tabarru’) direka untuk mengelakkan ketidakpastian dan kekaburan.

 

Terma dan syarat perlindungan ditakrifkan dengan jelas, dan para peserta sedar tentang sifat risiko yang dilindungi. Di samping itu Takaful mematuhi prinsip mengelakkan transaksi spekulatif atau ketidakpastian yang berlebihan.

 

Dana yang dikutip daripada peserta dilaburkan mengikut prinsip pelaburan Islam. Tambahan Takaful sering menekankan tanggungjawab sosial dan pertimbangan etika dalam operasi mereka. Mereka mungkin menyumbang sebahagian daripada keuntungan mereka kepada tujuan amal atau projek pembangunan komuniti.

 

othman abdullah
Ts. Othman Abdullah
CEO, Islamic Finance and Innovative Services, Silverlake Group


 

Syarikat Takaful diwajibkan mempunyai Lembaga Penyeliaan Syariah yang dianggotai oleh para mujtahid yang terdiri daripada pakar bidang Syariah dan profesional yang sentiasa memastikan operasi dan kontrak mematuhi prinsip Syariah.

 

Di samping itu para peserta menyumbang kepada dana bersama untuk menampung potensi kerugian. Sebarang lebihan yang dijana daripada dana ini selepas menampung tuntutan dan perbelanjaan diagihkan dalam kalangan peserta dengan cara yang konsisten dengan prinsip perkongsian untung-rugi Islam.

 

Penulis juga berbincang dengan para pakar bidang takaful berkaitan dengan isu menggukur tahap budaya kepatuhan syariah di kalangan syarikat takaful. Menurut mereka pengukuran pematuhan Syariah dalam Takaful boleh melibatkan penilaian ke atas beberapa komponen.

 

Yang utama adalah kehadiran dan keberkesanan Lembaga Pengawas Syariah. Lembaga ini, yang terdiri daripada cendekiawan Islam, menyemak dan meluluskan produk Takaful, memastikan ia selaras dengan prinsip Syariah. Lembaga juga memantau operasi yang sedang dijalankan untuk memastikan pematuhan berterusan.


 

wan jemizan
Ustaz Wan Jemizan W. Deraman
Ketua Shariah, Takaful Ikhlas Family Bhd.


 

Tambahan, ukuran perlu dilihat dari sudut rangka kerja kontrak yang jelas seperti terma-terma dalam dokumen. Ia adalah untuk mengelakkan ketidakpastian (gharar).

 

Bahasa yang digunakan dalam kontrak hendaklah telus dan mudah difahami oleh peserta. Di samping itu,  harus mencerminkan prinsip kerjasama dan perkongsian risiko bersama, yang membezakan Takaful daripada insurans konvensional.

 

Dari sudut pelaburan patuh Syariah, Syarikat Takaful mesti melabur dana mereka mengikut prinsip Syariah. Ini melibatkan mengelakkan pelaburan dalam perniagaan yang dikaitkan dengan aktiviti seperti perjudian, alkohol, daging babi dan aktiviti terlarang lain.

 

Audit berkala terhadap portfolio pelaburan oleh cendekiawan Syariah sentiasa menjadi tonggak utama untuk memastikan amalan pelaburan kekal mematuhi prinsip kewangan Islam. Selari dengan itu, operasi Takaful harus melaksanakan amalan pengurusan risiko yang mengelakkan ketidakpastian dan kekaburan yang berlebihan dalam kontrak.


 

wan zamri
Wan Zamri Wan Ismail
Pengarah Urusan
Noor Takaful Plc, Nigeria

 

 

Syarikat takaful harus juga mematuhi amalan perniagaan beretika, mengelakkan aktiviti yang dilarang oleh Syariah, dan menyumbang secara positif kepada masyarakat. Amalan tadbir urus yang telus dan bertanggungjawab membantu memastikan operasi syarikat sejajar dengan prinsip Islam menambahkan lagi keyakinan para peserta untuk melanggan produk takaful mereka.

 

Antara yang dititikberatkan dalam budaya pematuhan syraiah ini adalah kesedaran para peserta tentang pematuhan syariah. Syarikat Takaful harus mengambil inisiatif untuk mendidik peserta tentang aspek pematuhan Syariah Takaful, memastikan mereka mendapat maklumat yang baik tentang prinsip yang mengawal sistem.

 

Bagi membantu kesedaran ini pemantauan, audit dan pelaporan yang kerap adalah penting untuk memastikan pematuhan Syariah berterusan dalam operasi Takaful. Komponen yang disebutkan di atas secara kolektif menyumbang kepada mengukur dan mengekalkan pematuhan Syariah dalam industri Takaful.

 

Untuk mengukur pematuhan Syariah dalam Takaful, parameter dan penunjuk khusus dipertimbangkan. Parameter ini membantu menilai pematuhan operasi, kontrak dan pelaburan Takaful kepada prinsip Islam.

 

Kehadiran Lembaga Pengawas Syariah perlu bebas dan dianggotai oleh cendekiawan Islam yang berkelayakan. Mereka perlu memastikan kekerapan dan ketelitian semakan dan kelulusan untuk produk, operasi dan pelaburan Takaful. Kejelasan dan ketelusan kontrak Takaful untuk mengelakkan kekaburan dan memastikan peserta memahami terma.

 

Penggabungan eksplisit kerjasama bersama dan prinsip perkongsian risiko dalam rangka kerja kontrak juga penting. Pematuhan kepada prinsip Syariah dalam keputusan pelaburan, mengelakkan aset dan aktiviti tidak patuh bersama dengan audit berkala oleh penasihat Syariah untuk memastikan pematuhan berterusan dalam portfolio pelaburan.

 

Untuk mengelak isu ketidakpastian (Gharar), maka pelaksanaan amalan pengurusan risiko perlulah diperhebat terutamanya dalam urusan pengoperasian.

 

Yang utama adalah rizab dan tahap kesolvenan yang mencukupi untuk memenuhi obligasi dan memastikan kestabilan kewangan.


 

azmi abu bakar
Azmi Abu Bakar
Ahli Lembaga Pengarah
Takaful IKHLAS Family Berhad

 

Antara komponen yang lain termasuk pematuhan kepada amalan perniagaan beretika, mengelakkan aktiviti yang dilarang oleh Syariah. Juga disebut adalah amalan tadbir urus yang telus memastikan pematuhan prinsip Islam.

 

Jika sekiranya ada lebiham pengagihan dividen pelaburan maka, pengagihan lebihan ini perlu adil dan saksama di kalangan peserta mengikut prinsip perkongsian untung-rugi.

 

Inisiatif untuk mendidik peserta Takaful tentang pematuhan Syariah, memastikan mereka memahami prinsip Islam yang mengawal system juga harus diberikan penekanan. Seperti yang disebut sebelum ini, kekerapan dan butiran pelaporan mengenai amalan pematuhan Syariah dan tindakan yang diambil untuk menangani isu ketidakpatuhan.

 

Dalam usaha memenuhi tanggungjawab social, sumbangan amal tidak boleh diambil ringan. Komitmen syarikat Takaful terhadap tanggungjawab sosial, termasuk sumbangan amal dan inisiatif pembangunan komuniti perlu ada.


 

zarinah mohd yusoff
Zarinah Mohd Yusoff,
Ahli Jawatankuasa Syariah Hong Leong MSIG Takaful


 

Saranan untuk ada audit luaran perlu dipertimbangkan. Audit luaran oleh badan kawal selia untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip Syariah mampu memberikan reaksi positif kepada syarikat takaful dari kaca mata peserta.

 

Malah pematuhan kepada peraturan dan garis panduan kewangan Islam yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kawal selia juga perlu dipertontonkan.
 

 

syed moheeb
Dato' Syed Moheeb Kamarulzaman
Profesional Insurans Bertauliah (CIP)

 

 

 

Konsistensi dalam pemantauan mampu mengelak risiko ketidakpatuhan syariah. Pemantauan berterusan operasi Takaful untuk mengenal pasti dan menangani sebarang isu ketidakpatuhan yang berpotensi dengan segera.

 

Penilaian berkala untuk menilai keseluruhan rangka kerja pematuhan Syariah dan membuat penambahbaikan yang diperlukan harus diberi perhatian.

 

Penulis merasakan parameter-parameter ini secara kolektif menyediakan rangka kerja yang komprehensif untuk menilai dan mengukur pematuhan Syariah dalam operasi Takaful. - DagangNews.com

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags