Pengasingan Dana Islam dan konvensional oleh Bank Negara | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 7 November 2023

PENGASINGAN DANA ISLAM DAN KONVENSIONAL OLEH BANK NEGARA

 

 

DALAM latihan kepada bakal para pemimpin kewangan negara bersama Program Pengayaan Bakat Sektor Kewangan (FSTEP) pada minggu lepas, penulis sebagai pengajar ditanya berkaitan dengan pengasingan dana Islamik dan dana konvensional di Bank Negara Malaysia.

 

Pengasingan dana Islam dan konvensional merupakan keperluan penting dalam kewangan Islam untuk memastikan pematuhan terhadap kehendak Syariah. Kewangan Islam beroperasi berdasarkan satu set garis panduan etika dan agama, dan ia melarang amalan kewangan dan pelaburan tertentu yang dianggap haram (dilarang). Kewangan konvensional, sebaliknya, tidak mempunyai sekatan yang sama.

 

Pengasingan dana adalah untuk dana Islam mematuhi prinsip ini akan meyakin kan para pelabur yang ingin melabur mengikut garis panduan Islam.

 

Bagi kebanyakan pelabur Islam, pengasingan dana Islam dan konvensional dapat mengekalkan integriti etika dan agama pelaburan mereka. Ini memastikan dana mereka tidak terlibat dalam aktiviti yang dianggap haram (dilarang).

 

Mengasingkan dana Islam dan konvensional membantu mengekalkan ketelusan dalam sistem kewangan. Ia membolehkan pelabur mengenal pasti dan memilih pelaburan yang selaras dengan nilai dan kepercayaan agama mereka dengan mudah. Tanpa pemisahan ini, akan wujud kekeliruan dan potensi konflik kepentingan terutama dari sudut halal dan haram.


 

parafrasa
Penulis bersama pelajar yang mengikuti sesi Program Pengayaan Bakat Sektor Kewangan (FSTEP) 

 

 

Pengasingan dana juga mampu menghalang pencemaran dana Islam yang akan dicemari oleh elemen haram dari dana konvensional. Apabila ia berlaku, maka kepastian untuk memastikan aset dan keuntungan dana Islam tidak bercampur dengan dana konvensional akan dipertikaikan. Percampuran kedua-duanya boleh mengakibatkan percampuran pendapatan haram dan halal, yang bertentangan dengan prinsip Syariah.

 

Dana Islam diperlukan untuk membersihkan mana-mana pendapatan yang syubhah (tidak suci) dan mengagihkannya kepada tujuan kebajikan. Pemisahan itu membolehkan pengecaman dan pembersihan pendapatan yang tidak tulen ini, memastikan ia digunakan untuk tujuan amal.

 

Seperti yang ditetapkan oleh Bank Negara, dana Islam selalunya mempunyai lembaga atau jawatankuasa penyeliaan Syariah yang mengawasi pematuhan prinsip Syariah. Pemisahan membantu lembaga pengarah ini mengekalkan kebebasan dan kuasa mereka dalam membuat keputusan pelaburan yang selaras dengan undang-undang Islam.

 

Pengasingan dana Islam dan konvensional menyumbang kepada kredibiliti industri kewangan Islam secara keseluruhan. Ia menunjukkan komitmen terhadap prinsip ketelusan dan kewangan beretika.

 

 

iktisad

 

 

Bank Negara Malaysia, bank pusat Malaysia, memainkan peranan penting dalam mengawal selia dan menyelia operasi institusi kewangan Islam dan konvensional untuk memastikan pengasingan dana Islam dan dana konvensional. Bank pusat telah melaksanakan pelbagai peraturan dan garis panduan untuk mengekalkan pemisahan ini.

 

Bank Negara Malaysia mengeluarkan lesen kepada institusi kewangan untuk beroperasi sebagai bank Islam atau konvensional. Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA 2013) dan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (FSA 2013) adalah dua akta yang telah diadakan oleh Bank Negara untuk memastikan pengasingan sistem dana antara Islamik dan konvensional.

 

Bank Negara juga telah menubuhkan Pasaran Wang Antara Bank Islam (IIMM) pada 3 Januari 1994 yang berfungsi sebagai komponen penting dalam sistem kewangan Islam untuk menyediakan platform untuk institusi kewangan Islam mengurus keperluan mudah tunai mereka dan menjalankan aktiviti pembiayaan jangka pendek dengan cara yang mematuhi Syariah dan berasingan dengan pasaran wang antara bank konvensional.

 

Lesen ini dengan jelas mentakrifkan jenis perkhidmatan kewangan yang boleh ditawarkan oleh setiap institusi. Bank konvensional tidak dibenarkan menawarkan produk kewangan Islam, begitu juga sebaliknya.

 

Institusi kewangan Islam (IKI) juga dikehendaki menubuhkan lembaga atau jawatankuasa penyeliaan Syariah. Bank Negara Malaysia memastikan bahawa lembaga pengarah ini bertanggungjawab untuk meluluskan dan memantau semua produk dan transaksi kewangan Islam untuk memastikan pematuhan terhadap prinsip Syariah.

 

Audit Syariah biasa dijalankan oleh juruaudit Syariah bebas untuk mengesahkan bahawa IKI beroperasi mengikut prinsip kewangan Islam. Audit ini penting untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan Syariah, dan Bank Negara Malaysia menyelia proses ini.

 

 

iktisad

 

 

Di samping itu IKI dikehendaki mengekalkan pelaporan perakaunan dan kewangan yang berasingan untuk operasi Islam dan konvensional mereka. Bank Negara Malaysia memantau pematuhan keperluan pelaporan ini untuk memastikan ketelusan.

 

Yang baiknya dalam kewangan Islam, sebarang pendapatan atau keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti tidak patuh mesti disucikan dan didermakan untuk tujuan kebajikan. Bank Negara Malaysia memastikan IKI mematuhi keperluan ini.

 

Bank Negara telah menetapkan piawaian pengurusan risiko dan kawalan dalaman untuk IKI, termasuk keperluan untuk pengurangan risiko dan kawalan khusus untuk operasi kewangan Islam. Piawaian ini membantu memastikan tiada pencemaran dan ketirisan antara dana Islam dan konvensional.

 

Oelh yang demikian penulis sering menekankan untuk semua IKI  mempromosikan pendidikan dan latihan untuk kakitangan mereka demi memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus kewangan Islam dan kewangan konvensional secara berasingan.

 

 

iktisad

 

 

Pada penulis penubuhan Pasaran Wang Antara Bank Islam pada tahun 1994 adalah lah faktor terpenting yang dapat memastikan dana Islamik dan konvensional diasingkan diperingkat Bank Negara.

 

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Bank Negara Malaysia sangat proaktif dalam membangunkan rangka kerja kawal selia yang komprehensif untuk menyokong pertumbuhan kewangan Islam di negara ini, menjadikannya peneraju dalam industri kewangan Islam global.- DagangNews.com

 


Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags